VEDTÆGTER

for

Christiansfeld Kegleklub

Stiftet den 12. august 1997

 § 1. Foreningens navn

Foreningens navn er "Christiansfeld Kegleklub" og dens hjemsted er Kolding kommune.

§ 2. Foreningens formål

At samle alle pensionister (Førtids- Folke- og Statspensionister) samt efterlønnere til i festligt lag at dyrke keglespillets glæder.

 § 3. Medlemsforhold

Stk. 1. Som medlem kan optages alle, der har interesse for sagen og som vedkender sig disse vedtægter. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.

Stk. 2. Foreningen er tilsluttet Jysk Kegle Union under Dansk Kegleforbund.

Stk. 3. Eksklusion kan ske, såfremt bestyrelsen finder anledning dertil. Det ekskluderede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

 § 4.Kontingenter - trænings- og turneringsgebyr

Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves sammen med turneringsgebyret ved vinterhalvårets begyndelse, august- september.

 § 5. Udmeldelse

Udmeldelse kan ske skriftligt med 1 måneds varsel til et regnskabsårs udløb.

Ved udmeldelse skal enhver form for restance indbetales.

Medlemmer som er i restance med betaling afkontingent eller andre ydelser, uanset hvilken årsag, har ikke adgang til foreningens generalforsamling og kan nægtes taleret på medlemsmøder.

Når et medlem har været i restance mere end 3 måneder, skal bestyrelsen søge at inddrive beløbet. Såfremt inddrivelsen har været resultatløs, slettes medlemmet ved regnskabsårets udløb.

Senere indmeldelse kan først ske, når den samlede restance er betalt.

 § 6. Generalforsamling

Hvert år i juli/august måned afholdes ordinær generalforsamling hvor følgende dagsorden skal behandles:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for årets forløb.

3. Kassererens beretning og regnskab.

4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 hverdage før generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

I lige år afgår 2 medlemmer, i ulige år 3 medlemmer. Formand og kasserer må ikke afgå samme år.

6. Valg af suppleanter.

Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Stemmeantal afgør rækkefølgen.

7. Valg af 2 revisorer.

Revisorer vælges for 2 år, dog således at der vælges 1 medlem hvert år.

8. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen.

9. Eventuelt valg af særlige udvalgsmedlemmer.

10. Eventuelt.

 § 7. Stemmeret m.v.

På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Der kan stemmes ved skriftlig

Fuldmagt, som afleveres til bestyrelsen forud for generalforsamlingen.

Ændringer i foreningens vedtægter skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Øvrige beslutninger tages ved et simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Dog ved opløsning, se § 11.

Indkaldelse til generalforsamling sker med 14 dages varsel ved annonce i det lokale ugeblad.

§ 8. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, jfr. bestemmelserne under § 7. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Foreningen tegnes af 2 medlemmer i forening. Ved evt. låneoptagelse dog af den samlede bestyrelse. Fuldmagt kan meddeles kassereren for de daglige bankforretninger.

§ 9. Regnskabsår og regnskab

Regnskabsåret går fra 1. juni til 31. maj. Årsregnskabet skal give medlemmerne et retvisende billede af foreningens indtægter og udgifter samt foreningens status med angivelse af aktiver og passiver.

Regninger skal skriftligt accepteres af formanden.

 § 10 Medlemmerne

Foreningen afholder møde, når bestyrelsen skønner et behov herfor eller når mindst 10 medlemmer behørigt anmoder bestyrelsen herom.

På medlemsmøder drøftes forhold af enhver art, som er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

Sådanne møder indkaldes med passende varsel og på den efter bestyrelsens mest hensigtsmæssige skøn. Dagsorden for møder bør altid anføres.

 § 11. Opløsning

Foreningen kan kun opløses, hvis 3/4 af samtlige medlemmer ved skriftlig afstemning stemmer herfor. Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, men dog 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen, indkaldes inden 1 måned til en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. På denne kan gyldig beslutning om opløsning træffes med 3/4 af de fremmødte medlemmer.

I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue m.m., som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål. 

Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er effektueret.

Ændring af bestemmelserne i denne paragraf kan kun besluttes med samme majoritet som kræves ved opløsning.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 5. august 2008.

Asbjørn Kjelde                       Ulla Stagelund Krogh

Formand                                Kasserer

 Birgit Henriksen                     Jørgen Skov

Næstformand

 Ove Andresen           /            Leif Anker

Sekretær                                Dirigent

Oprindelige vedtægter godkendt ved stiftelsen 12. august 1997.

Ændringer og tilføjelse er sket på generalforsamlinger den:

8. aug. 1998, den 3. aug. 2000, den 31. juli 2003, den 31. juli 2007 og den 5.aug. 2008.